Home    |   Contact Us   |   Site Map


1. ชื่อของท่าน
    ชื่อ:
   
    บริษัท:
   

2. ข้อมูลติดต่อ
    โทรศัพท์/ต่อ:
   
    โทรสาร:
   
    โทรศัพท์เคลื่อนที่:
   
    อี-เมล์
   

3. ข้อมูลเอกสาร
    ภาษาต้นทาง:
   
    ภาษาที่ต้องการแปล:
   
    Deadline:
   


โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้ หรือส่งไฟล์ของท่านมาที่ ests.a86@msa.hinet.net หรือ service@ests.com.tw โดยตรง เราจะเสนอราคาให้เร็วที่สุดที่จะทำได้

4. ข้อกำหนดเมื่อเอกสารเสร็จขั้นสุดท้าย
    รูปแบบของเอกสาร:ไฟล์อิเล็กโทรนิก กระดาษ
    วิธีการส่ง:อี-เมล์  ซีดี  ไปรษณีย์

    เอกสารอ้างอิง:เสนอด้วย ไม่ต้องเสนอ
    บรรณานุกรมศัพท์:เสนอด้วย ไม่ต้องเสนอ
    ต้องการการจัดหน้า:ต้องการ 
ไม่ต้องการ

5. ลำดับความสำคัญคุณภาพ ราคา เวลาส่งงาน

ท่านได้รู้จักเว็บไซต์ของบริษัทจากที่ใด:
ยาฮู กูเกิล อื่นๆ 
เพื่อนแนะนำ

ความต้องการอื่นๆ: