Home    |   Contact Us   |   Site Map

 

 

精英翻譯社
ELITES Translation Service

Tel: +886-2-27098686
Fax: +886-2-27086161
e-mail:
service@ests.com.tw

5F-6, No. 46, Sec. 2, Dunhua S. Rd.,
Da-an District, Taipei City 106,
Taiwan (R.O.C.)


Chúng tôi hoan nghênh tất cả các dịch giả xuất sắc từ mọi lĩnh vực tham gia đội ngũ chúng tôi. Vui lòng gửi email hoặc thư tay cho chúng tôi về lý lịch/quá trình làm việc/các thông tin liên quan của các bạn.

  1. Degree and/or experience in translation or interpretation.

  2. Good knowledge of MS Office, Adobe products and TM Tools 

  3. 2-5 years of experience as a freelance translators or interpreters

  4. Ability to work from home office or on premises

  5. Dedicated, accurate, punctual and responsible

Nuế bạn tự tin bạn có thể xử lí công việc dịch thuật, hoanh ngênh bạn tham gia chúng tôi!

e-mail: recruit@ests.com.tw
Địa chỉ: 5F-6, No. 46, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106